+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Resimlerle Osmanlı Tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Resimlerle Osmanlı Tarihi
  Osmanlı resmi kıyafet örnekleri ve Tanzimat'tan (1839) Cumhuriyet'e Türk resmi  Akçakoca Bey
  İlk Kumandanlardan

  Sultan Osman
  Osmanlı Devleti Kurucusu

  Konur Alp
  İlk Kumandanlardan  Alay Başçavuşu
  Sadaret Alayında İnzibata Memur

  Çavuşbaşı
  Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)

  Beylikçi
  Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri

  Amedi
  Dış İşleri Özel Kalemi Amiri

  Büyük Tezkereci
  Bakanlık Özel Kalemi Amiri  Babıali Tercümanı
  Sadrazamla Elçiler Arasında Tercümanlık Eden

  Avrupalı Sefir
  Avrupalı bir Elçi Tipi

  Reisülküttab
  Dış İşleri Bakanı

  Buhara Sefiri
  Buharalı Elçi

  İç Ağası  Baş Çavuş
  Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Üçüncü Amir

  Kul Kahyası
  Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen İkinci Amir

  Kapıcı Başı
  Saray Kapıcılarının Subayı

  Orta Çavuşu
  Baş Çavuşun Yardımcısı
  Baş Cuhadar
  Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

  Dersvekili
  Şeyhülislam Namına Ders Okutan

  Şeyhülislam
  Ulema Sınıfının Başı ve Müftü

  Vekayici
  Resmi Tarih Yazarı (Vakanüvis)  Başçuhadar
  Sadrazamın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

  Defterdar
  Maliye Bakanı

  Defter Emini
  Devlet Arazi Kayıt Defterlerinin Muhafızı

  Nişancı
  Devlet Bakanı

  Darbhane Emini
  Darbhanenin Amiri
  Baş Çuhadar
  Padişahın Atının Sağ Tarafında Yürüyen Muhafız

  Silahtarağa
  Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

  Peyk
  Padişahın Seyahatlerinde Önde Giden Yaya Haberci

  Solak
  Padişahın Seyahatlerinde Merasim Kıtası Eri  Baş Falakacı
  Sadaret Ceza Amiri

  Vezir Baş Tebdili
  Sarıazamın Hususi Ziyaretlerinde Maiyet Amiri

  Kuloğlu Baş Cuhadarı
  Belediye Tahsildarları Amiri

  Baş Kılavuz
  Alaylarda Yol Açan Çavuşların Amir  Baş Karakullukçu
  Karakullukçuların Amiri

  Karakullukçular
  Yeniçeri Ocağında En Kıdemsiz Erler

  Orta Sakası
  Her Yeniçeri Birliğinde Bulunan Sucu  Mekke Kadısı
  Mekke Baş Hakimi

  Rumeli Kazaskeri
  Rumelideki Kadıların Amiri

  Nakib-ül-eşraf
  Peygamber Soyundan Olanların Başı

  İstanbul Kadısı
  İstanbul Baş Hakimi  Baş Teşrifatçı
  Protokol Amiri

  Devlet Kethüdası
  Başbakan Yardımcısı ve İç İşleri Bakanı

  Teşrifatçı
  Protokol Amiri

  Hil’at Giyen Memurlar
  Mükafaten Hususi Elbise Giydirilen Memurlar  Cellad
  İdam Hükümlerini İnfaza Memur

  Celladbaşı
  Celladların Amiri

  Subaşı
  Şehrin İnzibat Amiri

  Asesbaşı
  Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri

  Böcek Başı
  Gizli Polis Amiri

 2. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Osmanlı Tarihi ile ilgili resim 3. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Resimlerle Osmanlı Tarihi ile ilgili resimler
  Darüssaade Ağası
  Harem Ağalarının Amiri

  Sultan Mahmud II
  Otuzuncu Osmanlı Padişahı

  Silahtarağa
  Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

  Baş Cuhadar
  Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan  İç Ağaları
  İç Saray Hizmetleri

  Enderun Dilsizi
  Saray Soytarılarından  İçoğlan Çavuşları
  Acemi Ocağı Subayları

  Zülüflü Baltacı
  İç Saray Hizmetlisi

  Eski Saray Baltacısı
  Eski Saray Hizmetkarlarından  İç Oğlan Çavuşu
  Acemi Ocağı Subayı

  Galata Çavuşu
  Galata Muhafızları Subayı

  Tersane Baş Çavuşu
  Tersane Muhafızları Subayı

  Kaptan Paşa
  Deniz Kuvvetleri Başkumandanı (Bahriye Nazırı)

  Çıplak Çavuş
  Çıplaklar Subayı

  Çıplak
  Kaptanpaşa Maiyeti

 4. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Osmanlı Tarihinin resimleri


  Kalpaklı

  Şubara Neferi

  Nizamı Cedid Neferi

  Şubara Neferi

  Selim III. Kurduğu Yeni Ordu Erlerinden
  Karakullukçu
  En Kıdemsiz Yeniçeri Eri

  Usta
  Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı  Kavas
  Sadaret Dairesi Muhafızı (1826’dan sonra)

  Posta Tatarı
  Atlı Postacı

  Vezir Tatarı
  Vezir Postacısı

  Vezir İç Oğlan Çavuşu
  Sadarette İç Hizmetlere Bakanların Amiri


 5. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Osmanlı Tarihi


  Kazasker
  Kadıların Amiri ve Hükümet Azası

  Kaptan Paşa
  Deniz Kuvvetleri Başkumandanı

  Çuhadar
  Vezir Saraylarında Dış Hizmet Erbabından


  Keçeli Nefer
  Yeniçeri Neferi

  Nizamı Cedid Binbaşışı
  Selim III. Kurduğu Yeni Orduda Binbaşı

  Topçu Başı
  Topçu Kumandanı

  Binbaşı
  Mahmud II’nin Kurduğu Yeni Orduda Binbaşı
  Kızlarağası
  Haremağalarının Amiri

  Cüce
  Saray Soytarılarından

  Ak Ağa
  Harem’de Vazifeli Ak Hadım  Kulluk Neferi
  Karakol Bekleyen Yeniçeri

  Keçeli
  Yeniçeri Neferi

  Odabaşı
  Yeniçeri Kışlası Amiri

  Kulluk Bayrakdarı
  Karakol Amiri  Kumbaracılar

  Tımarlı, Ulufeli, Tımarlı Subayı


 6. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Resimlerle Osmanlı


  Mehter Takımı  Müjdeci Başı
  Hac Kafilesinin Mekkeye Vardığı Haberini Getiren

  Serdengeçti Ağası
  Gönüllü Fedailer Amiri

  Saraç Başı
  Has Ahır Saraçlarının Amiri

  Salı Usta
  Kapıkulu Süvarilerinin İstanbul’daki İşlerini Takibe Memur

  Cebeci Kahyası  “Konaklayan Yolcular”
  NAKŞİ, Topkapı Sarayı Kitaplığı, Albüm H.2148,s.,8a 17.Yüzyılın İkinci Yarısı,

  17. Yüzyılın İlk Yıllarında Osmanlı Resmi’nin en önemli temsilcisi olan NAKŞİ’nin kent görünümlerini,
  mimari siluetleri içeren resimlerinden başla¤¤¤¤¤ Osmanlı Resmi’nde, Batı resminin ayırt edici yanı
  olan üç boyutluluk kendisini göstermeye başlamıştır. Resimlerde mekan derinliği ve kütlelerin perspektif
  görünüşleri üzerine ilk arkaik denemeler görülür.  “İstanbul’da Bir Sokak”
  Tuval Üzerine Yağlıboya, Fausto ZONORA,

  Sultan II. Abdülhamid’in Sarayı’nda “Ressam-ı Hazret-i Şehriyari” ünvanı ile eser üreten
  ZONARO Saray ve Sultan’a karşı hizmetini II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesine kadar 11
  yıl sürdürmüş, 1910 yılında İstanbul’dan ayrılarak İtalya’ya dönmüştür. ZONARO Saray Başressamı
  olmasının dışında bazı önemli sanatçılarımıza özel dersler vererek ve 1883’te açılan Sanayi-i Nefise’de
  öğretmenlik yaparak çağdaş Türk Resmi’ne de önemli katkılarda bulunmuştur. II. Abdülhamid
  ZONARO’ya özel bir ilgi göstermiş, Akaretler’de özel bir bina tahsis etmiştir. Üç katlı olan bu
  yapının üst katı Padişah tarafından parasal destekle tam donanımlı bir atelye haline getirilmiş,
  diğer kısımlar da sürekli bir sergi mekanı olarak sanatçının ailesiyle birlikte kullanımına da açık
  olmak üzere verilmiştir. İstanbul’da kaldığı 10 yılı aşkın süre içinde bini aşkın resim yaptığı bilinen
  sanatçı daha çok toplumun sosyo-kültürel dokularını resmetmeyi tercih etmiştir.  “Saraylı Kadın”
  Pierre Desirere GUILLEMENT, Tuval Üzerine Yağlıboya, Dolmabahçe Sarayı Koleksiyonu,

  19. Yüzyılın İkinci Yarısı’nda İstanbul’a gelen batılı ressamların tabloları işledikleri konu açısından
  iki grupta toplanabilir. İlk grup başta İstanbul olmak üzere İmparatorluğun diğer kentlerindeki janr
  sahneleridir.Yani gündelik hayattan kesitler sunan enstantanelerden oluşur. Bu grupta, aslında
  Oryantalist Ressamlar’ın çok sevmelerine karşın “meta” rolü biçilen, hamamda, dans eden ya da esir
  pazarında sergilenen kadının merkezde olduğu erotik sahneleri yansıtan eserler nispeten azdır.
  Manzaralarda ise ağırlık İstanbul ve İmparatorluğun önemli kent peyzajlarıdır. Sultan Abdülaziz’e
  yakınlığı nedeniyle GUILLEMENT’in muhtemelen Harem’den bir kadını resmettiği “Saraylı Kadın”
  adlı tabloda imaja ve hayale dayanmadığı için dikkati çeken bir erotizm yoktur.  “Mehtapta Eyüp”
  (1874) İvan Konstantinovitch AIVAZOVSKI, Dolmabahçe Sarayı Koleksiyonu,
  “Yıldız Sarayı Bahçesi”
  Giritli HÜSEYİN, (detay) 65x81cm, A.D.R. ve H.M. Koleksiyonu,

  Bir kısım Oryantalist Ressamlar yaptıkları resimlerde
  Fotoğraftan yararlanmışlardır. Fotoğraf 19. Yüzyılın Ortalarından itibaren bir kısım Türk Ressamı’nın
  da yararlandığı bir vasıta olmuştur. Giritli HÜSEYİN (1873-?) ve Tevfik BEŞİKTAŞ (1871-1914)
  çoğunlukla Saray Fotoğrafçıları’nın çektikleri fotoğraflardan yararlanarak resim yapan
  diğer foto yorumcu Sanatçılardandır.


 7. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Osmanlı Tarihinin en güzel fotoğrafları

  “Kariye Camii”
  Tevfik BEŞİKTAŞ, (detay) Tuval Üzerine Yağlıboya, 76x81cm, A.D.R. ve H.M. Koleksiyonu,

  Tevfik BEŞİKTAŞ (1871-1914) Arkaik Perspektif denemeleri ve Mimari Kompozisyonları ile dikkati çeker.
  “Galata Köprüsü”
  Mustafa Nuri PAŞA, Tuval Üzerine Yağlıboya, 90x117cm, Türkiye İş Bankası Koleksiyonu,

  Mustafa Nuri PAŞA, günün modern eğitim programlarının uygulandığı askeri okullardan mezun olan
  Asker Ressamlar dönemlerindeki Reformist bilinçlenmenin kültür ve sanat alanındaki hedeflerini temsil
  eden ressamlar arasında yer almaktadır.  “Dilşad Hatun”
  Şehzade ABDÜLMECİD, Tuval Üzerine Yağlıboya, A.D.R. ve H.M Koleksiyonu,

  Son Osmanlı Halifesi ABDÜLMECİD (1868-1944) de Asker Ressam Grubu’na dahildir.
  Bu gruptan Ahmet Ziya AKBULUT ve Halife ABDÜLMECİD’in resimleri konu açısından değilse
  de teknik ele alış biçimleri bakımından birbirlerine benzerler. Türk Resmi içindeki mistonları
  çok önemli olmuştur.Halife ABDÜLMECİD’in resimleri döneminin diğer ressamları
  gibi gerçekçiliğe dayanmış, ancak gerçekçiliğin kupkuru anlatım kısırlığına kapılmamıştır. 8. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Resimlerle Osmanlı Tarihi fotoları

  “Haremde Goethe”
  Abdülmecid EFENDİ, Tuval Üzerine Yağlıboya, 132x173cm, A.D.R. ve H.M. Koleksiyonu,

  Resmi anlamda asker olmamakla birlikte bu çerçevede ele alınan 32.Osmanlı Padişahı Abdülaziz’in
  oğlu Abdülmecid EFENDİ (1868-1944), günümüzde Oryantalist olarak değerlendirilmesine karşın,
  onun sanatındaki bu yöndeki bir eğilim son derece sınırlı ayıklanmış bir Oryantalizmdir. Sanatçı figüratif
  resme özel bir önem vermiştir. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk açıldığı yıllarda bir problem gibi
  ortaya konan insan figürünün betimlenmesini tek ya da çok figürlü kompozisyonlarla aşmıştır.
  Abdülmecid EFENDİ, “II. Abdülhamid’in Tahttan İndirilişi”, “II.Mahmud’un Şehzadeliği”,
  “Yavuz Selim” ve “Tarih Dersi/Nasihat” gibi resimleriyle günün koşullarına göre sosyo-politik
  tavrını ortaya koyan bir sanatçı olmuştur.  "Genç Kadın"
  LEVNİ, 1710-1720 Yılları Arası, Kağıt Üzerine Suluboya Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı H.2164

  Dönemin Avrupalı, İranlı kadın ve erkeklerini tasvir eden LEVNİ bu resimlerinde III.Ahmed döneminin
  sosyal ortamını yansıtır. Özellikle kadın figürüne eğilen LEVNİ, çalgı çalarken, dans ederken ya da uzanmış
  dinlenirken tasvir ettiği kadın figürlerini çizgisel bir üslupla kırmızı, sarı, gök mavisi, açık mor, lacivert ve
  leylak renkleri ile resmetmiştir. LEVNİ, figürü en canlı anında yakala¤¤¤¤¤, çevresini boşaltıp, dikkati asıl konu
  olan figürde toplamak gibi buluşlarla önemli yeniliklere de imza atmıştır. Çoğunlukla tek figürlü kadın ve erkek
  resimleri yapan sanatçının resimlerde değişik giysileri ve başlıkları olan farklı sınıflardan insanları tasvir etmesi
  bakımından, eserleri belge özelliği de taşır  Salma Neferleri
  Padişahın Ziyaretlerinde Maiyet Efradından

  Nöbetçi
  Kale Muhafızı

  Haseki Ağa
  Yeniçeri Ocağında İtibarlı bir Sınıftan Kimse  Selam Ağası
  Vezir Teşrifatçısı

  Sakallı Ağası
  Sadret Dairesinin Dış Hizmetlerine Memur

  Kaftan Ağası
  Vezirlerin Merasim Elbiseleri ile Meşgul Olan

  Çamaşır Ağası
  Vezirlerin Çamaşırları ile Meşgul Olan 9. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  Resimlerle Osmanlı Tarihi görselleri


  Soytarı Başı
  Saray Palyaçoları’nın Amiri

  Bektaşi Dervişi
  Bektaşi Tarikatı’na Mensup Kimse

  Soytarı
  Saray Palyaçosu

  Delibaşı
  Gönüllü Hafif Suvari Subayı  İkinci Mahmud
  Otuzuncu Osmanlı Padişahı

  Kahyabeyi
  Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı

  Sadrıazam
  Hükümet Reisi (Başbakan)  Suvari Topçu Neferi

  Piyade Topçu Yüzbaşı

  Suvari Topçu Neferi

  Mahmut II’nin. Kurduğu Yeni Ordunun Topçu Mensupları 10. RüzgarGülü
  Devamlı Üye
  osmanlı tarihini en güzel görselleri

  Şatırlar
  Tören Kıtası Mensupları

  Sadrıazam
  Hükümet Reisi (Başbakan)

  Kapıcılar Kahyası
  Saray Kapıcıları Amiri

  Çavuşbaşı
  Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)  Yeniçeri Ağası
  Yaya Kuvvetler Başkumandanı

  Reis Efendi
  Dış İşleri Bakanı

  Şeyhülislam
  Ulemanın Reisi ve Müftü

  Çavuşbaşı Şatırı
  Adalet Bakanının Maiyet Amiri  Yol Haseki
  Saray muhafız subayı

  Çuhadar
  Padişahın giyeceklerini muhafaza edip taşıyan

  Bölükağası
  Yeniçeri bölük kumandanı


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu


Hızlı Cevap Hızlı Cevap


:
şeyhülislam,  vezir,  vezirler,  yeniçeri ocağı